+420 774 154 988Rádi Vám poradíme

Obchodní podmínky

Obchodní firma Lysseum s.r.o se sídlem Brno (dále jen školitel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro své klienty (zákazníky) představující stanovení pravidel pro organizování, hrazení, průběh a výsledky pořádaných individuálních a/nebo kolektivních školení, kurzů a vzdělávacích akcí, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o dílo (dále jen všeobecné obchodní podmínky a/nebo VOP)

Definice:

Školení, kurzy a vzdělávací akce (dále jen kurzy) organizované firmou Lysseum s.r.o. (dále jen školitel) jsou pořádané na základě vyplněné objednávky či přihlášky, popř podepsané smlouvy. Konkrétní náplň jednotlivých kurzů se řídí potřebami a požadavky klientů.

Podmínky pro účast v kurzu:

Podmínkou pro účast v kurzu je podepsaná smlouva, objednávka, příp. přihláška a předem zaplacená částka na dohodnutý počet vyučovacích hodin. V případě některých kurzů je nutno dodržet minimální počet klientů potřebný pro (účastníků) otevření kurzu. Maximální počet účastníků ve skupině 12 osob. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Délka kurzu:

Datum zahájení a ukončení výuky, stejně jako termíny, v nichž výuka neprobíhá (státní i církevní svátky apod.) se stanovují dohodou a mohou být průběžně upravovány, vždy však po dohodě s vyučujícím a v souladu s harmonogramem ostatních probíhajících kurzů.

Neuskutečněná výuka:

V případě absence lektora, po dohodě s klientem (účastníkem kurzu) zajistí školitel odpovídající náhradu, není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude školitelem nahrazena v nejbližším možném termínu.

Absence klienta (účastníků kurzu):

Není-li některý klient (účastník kurzu) přítomen, ať již z jakéhokoliv důvodu, nevzniká mu nárok na finanční kompenzaci. Školitel je oprávněn si s klientem domluvit náhradní termín konání výuky za úplatu. To neplatí pro případy vis maior!

Cena kurzu:

Cena kurzu se řídí smlouvou a/nebo platným ceníkem školitele, kde je stanovena paušální cena za kurz a příp. za vyučovací hodinu, jedná-li se o individuální kurz. V ceně jsou zahrnuty : občerstvení, učebnice, sešity, psací potřeby a tištěné doplňkové materiály používané při výuce, nikoliv však základní používané zejména : poznámkové bloky, datová media, diktafony, apod.

Dodatečné přistoupení klienta do kurzu:

Na žádost a se souhlasem ostatních klientů (účastníků kurzu) a školitele je možno počet účastníků kurzu rozšířit. Maximálně však do počtu 12 osob, vždy také s přihlédnutím na provedenou analýzu možného celkového dopadu na efektivitu kurzu.

Platba za výuku:

V rámci smlouvy o dílo, potvrzené přihlášky či objednávky dle počtu předpokládaných odučených hodin, resp. délky kurzu, přičemž platba za provedení výuky se platí předem. V případě kolektivních (firemních) kurzů je možné dohodnout placení výuky následně na základě přísl. vyúčtování – faktury. V případě prodlení s platbou a/nebo nedojde-li k úhradě vyúčtování, výuka se zastavuje, příp. přerušuje do doby, než bude platba řádně provedena

Platba za výuku přes ÚP nebo u dotací ČR a EU

Pokud bude zaplacena pouze poměrná část - zbylá část bude fakturována studentovi. Fakturovaná částka bude muset být uhrazena do 30 dnů. Důvod zaplacení poměrné části se nezkoumá. Bude vyžadována vždy. Pokud ÚP zaplatí studentovi celou výuku - student nic neplatí. 

Způsob provádění plateb (úhrady):

Platby je možno provádět přísl. bankovním převodem na účet školitele a/nebo v hotovosti v kanceláři školitele.

Platbu je možné provést také vkladem hotovosti na účet firmy Lysseum s.r.o na kterékoli pobočce Poštovní spořitelny a to dle pokynů k platbě které budou studentům zaslány.

Ve všech případech se platba provádí před zahájením kurzu.

Storno podmínky:

Pokud klient (účastník kurzu) zruší svoji účast na výuce, je školitel povinen mu vrátit:

  • 50% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde 14 dní před zahájením výuky
  • 20% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde v rozpětí mezi 13 a 7 dnem před zahájením výuky
  • 0% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde v rozpětí mezi 6 dnem a dnem zahájení výuky
  • Při předčasném ukončení již zahájené výuky ze strany klienta (účastníka kurzu) je případný zůstatek zaplacených a neodučených hodin (neabsolvovaného kurzu) považován za storno poplatek

Storno podmínky neplatí u kurzů kupované přes slevové portály. Kurzovné se nevrací pokud byl kurz zakoupen přes slevový portál.

Nezahájení kurzu:

Školitel si vyhrazuje právo z důvodů technických i organizačních, zejména při nedostatečném počtu klientů (účastníků kurzu) a/nebo při platební nekázni klientů (účastníků kurzu) , daný kurz nezahájit a/nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby a provedené úhrady vráceny jednotlivým klientům v plné výši, a to bez jakýchkoliv storno poplatků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém formuláři správcem Lysseum, s. r. o., se sídlem Jakubské náměstí 5, 602 00 Brno, IČ 28324935 (příp. jeho zaměstnanci). Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v objednávkovém formuláři, a to na dobu jednoho roku. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu, pro vystavení daňového dokladu, pro účely zasílání obchodních sdělení.

Nahoru